Responsive Menu
Add more content here...
Σύλλογος | Δευτέρα 17 Απριλίου, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ Σ.Υ.Δ. ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

 Π. Φάληρο, 17/04/2023

                                                                                                                                         Αρ. Πρ.:119

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ Σ.Υ.Δ. ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΛΜΑ στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Μαρίσμη-Λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΣΥΔ» συνολικής δυναμικότητας τεσσάρων (4) ατόμων, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5067464 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δύνανται να υπαχθούν στο πρόγραμμα άτομα με νοητική υστέρηση άνω των 18 ετών. Στην ΣΥΔ δεν μπορούν να κατοικούν άτομα με κινητικές αναπηρίες, με ενεργά ψυχιατρικά προβλήματα ή άτομα με επιληπτικές κρίσεις που δεν υποστηρίζονται με φαρμακευτική αγωγή.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Στέγη, σύμφωνα με την ΚΥΑ με Αρ. Δ12/ΓΠοικ.13107/283/20-3-2019 (ΦΕΚ Β’ 1160/08-04-2019), θα προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης των ενοίκων και συγκεκριμένα:

Διαμονή, ισορροπημένη διατροφή, υγιεινή, μέριμνα για πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα και τυχόν απαιτούμενη φαρμακευτική αγωγή, δράσεις ανάπτυξης στο μέγιστο βαθμό, προστασία κάθε ενοίκου από κακοποίηση και αμέλεια, αλλά και δραστηριότητες ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης και σύνδεσης με την κοινότητα, κατάρτισης και αξιοποίησης δυνατοτήτων προς επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των δυνατοτήτων πρόσβασης στην εργασία. Επίσης, ο φορέας θα προβαίνει σε ενημέρωση των οικογενειών/δικαστικών συμπαραστατών και θα επιζητά τη συνεργασία τους.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

 • Η προσωπικότητα του ενδιαφερόμενου ατόμου
 • Οι δυνατότητες συμμετοχής του σε δραστηριότητες της κατοικίας και της Κοινότητας
 • Η δυνατότητα προσαρμογής στις νέες συνθήκες διαβίωσης και συνύπαρξης με τους άλλους ενοίκους
 • Η κατ’ αρχήν αποδοχή του νέου περιβάλλοντος διαβίωσης από το ίδιο το άτομο ή/και την οικογένειά του

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Η θέση του ωφελούμενου θα αξιολογηθεί από την Διεπιστημονική ομάδα του φορέα με βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων και θα ακολουθήσει σύνταξη έκθεσης προς το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα για την ένταξη ή όχι του ατόμου στη ΣΥΔ. Η τελική επιλογή γίνεται από το Δ.Σ. το οποίο θα προβεί στην επιλογή των ωφελούμενων και στην έκδοση απόφασης και δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων.

Συγκεκριμένα, θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:

·         Έλεγχος της Αίτησης για την τήρηση των τυπικών κριτηρίων.

·         Έκθεση και Απόφαση της Διεπιστημονικής Ομάδας για την έγκριση ή την απόρριψη των ωφελουμένων από τις Σ.Υ.Δ.

·         Έγκριση από το Δ.Σ. της απόφασης της Διεπιστημονικής Ομάδας για την ένταξη.

·         Ανακοίνωση της έγκρισης στον υποψήφιο ένοικο ή τον γονέα ή δικαστικό συμπαραστάτη και ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας, δικαιώματα-υποχρεώσεις κλπ.

·         Υπογραφή «Συμβολαίου» βάσει των περιγραφόμενων κριτηρίων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

 1. Αίτηση Συμμετοχής η οποία χορηγείται από το Φορέα.
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 3. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης.
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 5. Πρόσφατη Φωτογραφία
 6. Ιατρικό ιστορικό (γνωματεύσεις και πιστοποιητικά υγείας) που τεκμηριώνει την αδυναμία αυτόνομης διαβίωσης χωρίς κατάλληλη υποστήριξη.
 7. Γνωμάτευση Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας από Κ.Ε.Π.Α.
 8. Βεβαίωση Κοινωνικής Έρευνας, η οποία συντάσσεται από Κοινωνικό Λειτουργό δημόσιου νοσοκομείου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή μέλους του ΣΚΛΕ με άδεια άσκησης επαγγέλματος.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 17 έως 28 Aπριλίου 2023, καθημερινά από Δευτέρα – Παρασκευή και από 09.00 έως 16:00 στα γραφεία του φορέα «Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων ΑΛΜΑ», Μουσών 51  , Παλαιό Φάληρο, Τ.Κ. 175 62.

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η παρούσα Πρόσκληση διατίθεται από το φορέα «ΑΛΜΑ», και αναρτάται στην ιστοσελίδα του φορέα  και της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 210-9828150 & 210-8664100, είτε μέσω e–mail: [email protected]

 

Η ΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ  (ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ)

Η Νόμιμη Εκπρόσωπος – Γιαννακοπούλου Αικατερίνη (Πρόεδρος ΑΛΜΑ)

Θέλετε να επικοινωνήστε μαζί μας;

Κάντε το με τους παρακάτω τρόπους.

Θα σας ακούσουμε

+30 210 9803292

+30 210 9828150

Θα μας γράψετε

[email protected]

Γραφτείτε στο newsletter μας

Ενημερωθείτε για τα πάντα γύρω απο τον φορέα.